Sunday, January 22, 2012

Shri Dakshinamurti

@Arsha Vidya Gurukulam, Saylorburg, PA.

20120101-IMG_0002