Thursday, January 08, 2015

Je Suis Charlie - Sand Artist Sudarshan Patnaik